1. Generelt

Inter-Supply AS salgs- og leveringsbetingelser gjelder for samtlige leveranser, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Inter-Supply AS og Kjøper.

2. Produktets spesifikasjoner og anvendelse

Inter-Supply AS produkter leveres i henhold til produktets gjeldende spesifikasjoner/produktdatablad, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøper skal gjøre seg kjent med produktets egenskaper og anvendelsesmuligheter. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel at produktet ikke egner seg til den påtenkte bruk.

3. Tilbud og ordre

Tilbud fra Inter-Supply AS er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Endringer som fraviker fra tilbudet er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Inter-Supply AS. Alle ordrer til Inter-Supply AS bekreftes med en skriftlig ordrebekreftelse. Kjøper skal umiddelbart etter mottak kontrollere at ordrebekreftelsen er korrekt og fullstendig, og umiddelbart informere Inter-Supply AS om eventuelle feil, mangler eller misforståelser som fremgår av den mottatte ordrebekreftelsen. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav som følge av forhold som burde ha vært oppdaget og/eller informert til Inter-Supply AS. Hvis Kjøper kommer i økonomiske eller likviditetsmessige vanskeligheter, eller det oppstår en endring i Kjøpers juridiske eller finansielle status, forbeholder Inter-Supply AS seg retten til å kansellere inngåtte kontrakter eller kreve garantier før levering eller ytterligere leveringer finner sted.

4. Priser

Alle ordrer bekreftes til selskapets normale salgspriser i henhold til gjeldende prisliste, med mindre annet er skriftlig avtalt. Inter-Supply AS forbeholder seg retten til å endre avtalte priser i samsvar med endringer i lovpålagte toll og avgifter, råvarekostnader, valutakurser, forsikringer eller andre forhold som ligger utenfor Inter-Supply AS kontroll. Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

5. Leveringsbetingelser

Alle leveranser skjer Ex works Inter-Supply AS ekspedisjonssted (INCOterms 2010) med mindre annet skriftlig er avtalt mellom Inter-Supply AS og Kjøper. Kjøper skal undersøke varen(e) ved mottak. Eventuelle avvik i forhold til ordrebekreftelsen skal meddeles Inter-Supply AS umiddelbart. Varemottaker må anføre skade eller manko på fraktbrevet før kvittering for mottakelse. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav som følge av avvik som burde ha vært oppdaget ved undersøkelsen og/eller meddelt til Inter-Supply AS. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, vil levering av varene skje innen rimelig tid, hensyntatt Inter-Supply AS til enhver tid gjeldende leveringskapasitet, etter utstedelse av ordrebekreftelsen.

6. Betalingsbetingelser

Med mindre annet skriftlig er avtalt, er Inter-Supply AS betalingsbetingelser netto pr. 20 dager fra fakturadato. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende sats fastsatt med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling. Varene forblir Inter-Supply AS eiendom inntil de er fullt betalt og har inntil det skjer salgspant i sine varer etter avtale med kunden.

7. Forsinkelse

Dersom leveringstid ikke er skriftlig avtalt, står ikke Inter-Supply AS ansvarlig for forsinkelse. Inter-Supply AS er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes brann, streik, lockout eller andre forhold som ligger utenfor Inter-Supply AS kontroll. For at et ansvar skal kunne gjøres gjeldende, må skriftlig begrunnet reklamasjon foretas omgående og senest 8 dager etter levering. Inter-Supply AS erstatningsansvar ved berettiget reklamasjon er begrenset til fakturaverdien av vedkommende leveranse. Det totale ansvaret for forsinkelser og mangler er tilsvarende begrenset til fakturaverdien av vedkommende leveranse. Forannevnte gjelder også i tilfelle av hevning. Inter-Supply AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte skade eller tap.

8. Mangler

Eventuelle mangler eller feil ved de leverte produkter skal skriftlig meldes Inter-Supply AS omgående og senest innen 8 dager etter at mangelen ble eller burde vært oppdaget. Mangel eller feil som er meddelt Inter-Supply AS senere enn 1 år fra levering, kan ikke i noe fall påberopes. Kjøper kan ikke fremsette krav som følge av mangel eller feil med mindre varene er fullt ut betalt. Eventuelle returleveranser må skriftlig forhåndsavtales. Inter-Supply AS’ erstatningsansvar, herunder prisavslag, ved berettiget reklamasjon er begrenset til fakturaverdien av vedkommende leveranse. Det totale ansvaret for mangler og forsinkelser er tilsvarende begrenset til fakturaverdien av vedkommende leveranse. Forannevnte gjelder også i tilfelle av hevning.

9. Force majeure

Uforutsette og ikke påregnelige hindringer for oppfyllelsen av avtalen gir Inter-Supply AS rett til helt eller delvis å annullere avtalen eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Annullering av avtale eller forlenget leveringstid medfører intet erstatningsansvar for Inter-Supply AS. Inter-Supply AS er forpliktet til å gi Kjøper meddelelse om slike hindringer.

10. Tvistemål

Denne avtalen og hver ordre skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Enhver tvist i forbindelse med avtalen og/eller en ordre skal avgjøres ved voldgift i Oslo i henhold til den norske voldgiftsloven.